top of page

Cookiepolitik

Når du færdes på nettet, gemmes cookies på din computer. Det gælder også, når du besøger mornstrup.dk. Herunder kan du læse mere om cookies, hvordan vi bruger dem og om lovgivning på området.

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger
Denne hjemmeside er drevet og ejet af:
Børne- og ungdomspsykiater ved speciallæge Morten Ørnstrup
CVR-nr.: 37998028

Cookies
Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt. De kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. Derudover kan de indsamle statistik til os om din adfærd.

Cookies er vigtige for os, for de hjælper til at gøre vores online-tjenester lettere at bruge, til at følge med i hvordan vores website bruges, og til at hjælpe os med at levere den bedste service til dig.


Du skal acceptere vores cookiepolitik
EU har vedtaget regler for, hvordan hjemmesider må registrere din adfærd, og hvordan man skal informere om cookies.
Reglerne betyder, at du som bruger altid skal informeres om, hvilke cookies et website i Danmark bruger – og acceptere brugen af dem. Derfor var der, da du først kom ind på hjemmesiden en pop-up med information om vores cookie-politik.

Du kan acceptere vores cookiepolitik ved enten at begynde at bruge hjemmesiden eller ved at klikke på knappen “OK” i pop-up’en.
Hvis du ikke ønsker at acceptere cookiepolitikken, kan du desværre ikke bruge hjemmesiden.


Hvis du fortryder din accept, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at gå ind i din webbrowsers indstillinger og slette dine cookies. Næste gang du besøger hjemmesiden, vil du skulle tage stilling til vores cookiepolitik igen. Forskellige webbrowsere kan bruge forskellige metoder til håndtering af cookies. Nedenfor finder du links til vejledninger fra de mest udbredte webbrowsere. Følg vejledningen fra webbrowserproducenterne for at konfigurere dine browser-indstillinger.
Microsoft Internet Explorer (IE) https://support.microsoft.com/da-dk/products/windows?os=windows-10
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=da_DK
Firefox https://support.mozilla.org/da/kb/aktiver-eller-deaktiver-cookies
Instruktionerne ovenfor er links direkte til webbrowserproducenten – Ingen former for ansvar kan gøres gældende over for os, hvis de er urigtige.
Denne cookiepolitik kan til enhver tid tilgås på hjemmesiden. Brugen af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du læser vores privatlivspolitik, der til enhver tid kan tilgås på hjemmesiden.

Cookies
For at gøre det lettere for dig at overskue, den måde vi bruger cookies på, har vi grupperet vores cookies i nogle letforståelige kategorier. Man kan se hver kategori og hver cookie samt, hvem der udbyder cookien i Cookiedeklarationen nedenfor.
Oplysningerne i Cookiedeklarationen er givet på en åben og gennemsigtig måde, så du tydeligt kan se, hvordan cookies bruges til at gøre dit besøg på websitet bedre og så du kan træffe et informeret valg om at tillade deres anvendelse.
Hvis du alligevel ønsker at styre eller fjerne cookies, så kan du gøre det via indstillingerne i din webbrowser, følg vejledningen fra din webbrowserproducent ovenfor. Vær opmærksom på, at det kan påvirke funktionaliteten af et website, hvis du fravælger cookies. Mange af de interaktive funktioner, som websitet tilbyder, er afhængige af cookies, og blokering eller sletning af cookies kan forhindre de funktioner i at virke eller reducere deres anvendelighed.
Cookiedeklarationen opdateres løbende. Hvis du har nogen spørgsmål, så ring til Morten Ørnstrup 42423753

Google (Analytics)
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden.
Alle oplysninger om din brug af hjemmesiden slettes 2 år efter du sidst har brugt hjemmesiden.

Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger
I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Børne- og Ungdomspsykiater ved speciallæge Morten Ørnstrup en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Børne- og Ungdomspsykiater ved speciallæge Morten Ørnstrup behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.
Typer af oplysninger
Børne- og Ungdomspsykiater ved speciallæge Morten Ørnstrup indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. Her ud over kontaktoplysning på dine forældre navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr. og forældremyndigheden.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.
Formål
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Min undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
• Udarbejdelse af lægeerklæringer
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
• Afregningsformål
• Kommunikation med sociale myndigheder (fx kommunens børne- og familieafdeling, pædagogisk psykologisk rådgivning)
• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
o Dokumentationspligt
o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, her-under men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.
Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine per-sonoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
• Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
• Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via recept-serveren
• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus samt kommunens relevante afdeling
• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplys-ninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
• Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
• Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
• Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Min databehandler er p.t.
• Systemhus EG-Clinea
Opbevaringsperiode
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på.

Adresseoplysninger på klinikken:
Børne- og Ungdomspsykiater ved speciallæge Morten Ørnstrup
Engstien 1A, st
6000 Kolding
Danmark
Dato: 20.03.20

bottom of page