top of page

 

Jeres henvisning fra egen læge gælder til max. 8 udredningskonsultationer og til max. 12 behandlinger, herefter vil man blive afsluttet til egen læge, med mulighed for genhenvisning. Telefonkonsultationer tæller med.

Udredningen:

Forberedelse til første samtale:

 • Oprettelse af barnet/den unge i selvbetjening efter første telefonkontakt.

 • Udfylde stamoplysningsskema, WFIRS-P-spørgeskema, samtykke til elektronisk kommunikation og de ved telefonsamtale aftalte spørgeskemaer (findes under links).

 • De skal være uploadede 1 uge før første samtale.

 • Snak med jeres barn/ung om hvorfor I kommer.

 

Første samtale:

Her er fokus på hvad der har ført til henvisningen. Jeg vil gerne møde både barnet/den unge og begge forældre. Vi afslutter samtalen med en plan for den videre udredning, behandling eller afslutning.

Afslutning hvis det ikke vurderes at være børne- og ungdompsykiatriskudredning der er den rigtige løsning.

                          

Undersøgelser:

Det er ofte en god ide at der foreligger en begavelsestest gerne fra PPR før udredningen og specielt ved mistanke om ADHD, ADD eller autisme spektrum forstyrrelse. Er der ikke en begavelsestest, så kan udredningen komme til at trække ud, mens der ventes på at den laves.

 

Som afslutning på udredningen inviteres familien til en samtale om undersøgelsens resultater og en drøftelse af eventuel behandling.

 

Interviews til beskrivelse af patienten:

 • K-SADS er et semistruktureret diagnostisk interview udarbejdet til vurdering af aktuelle eller tidligere episoder af psykopatologi hos børn og voksne, dvs. et interview der kommer omkring mange forskellige tilstande. Der er både screeningsinterview og supplement indenfor for bestemte diagnoser.

 • ADI-R er et semistruktureret interview til vurdering af adfærd relateret til autisme og det autistiske spektrum. Det indeholder spørgsmål vedrørende barnets tidlige udvikling, kommunikation, sociale interaktion og stereotype mønstre i adfærd og interesser, adfærdsdomæner, som indgår i beskrivelsen af de gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

 • CYBOCS: Denne skala er udviklet med henblik på vurdering af sværhedsgrad af obsessive og kompulsive symptomer hos børn og unge i alderen 6 til 17 år.

 • DIVA: Der spørges udelukkende ind til de kernesymptomer på ADHD.

 • ACE: Det er et semistruktureret interview hvor der spørges ind til ADHD-kernesymptomer

 • PSE er et semistruktureret interview til evaluering af symptomer relateret til forskellige mentale tilstande fx depression, angst psykose mv. 

Spørgeskemaer:

 • WFIRS-P til vurdering af funktionsniveau

 •  ADHD-RS har til formål at bedømme opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet, impulsivitet og adfærdsforstyrrelser hos børn i alderen 6–16 år. 

 • ADHD 3-6 år har til formål at bedømme opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet, impulsivitet og adfærdsforstyrrelser hos børn i alderen 3-6 år. 

 • ASRS symptomchecklisten som en hjælp til at screene for ADHD hos voksne patienter

 • RCADS består af 47 items og måler generaliseret angst, socialfobi, separationsangst, panik angst, OCD og depression

 • CEFI er en anerkendt og omfattende test, der hurtigt og præcist kortlægger styrker og svagheder i de eksekutive funktioner hos børn og unge.

 • SRS-2 er en revideret udgave af SRS og velegnet til at vurdere afvigelser i børn og voksnes sociale kompetencer, som de kommer til udtryk i deres naturlige omgivelser og i samspillet med andre.

 • MFQ spørgeskema til barn/ung og forældre om humør og følelser.

ADOS: 

Det er en semistruktureret, standardiseret observation af kommunikation, social interaktion, leg og kreativ brug af materialer i tilfælde, hvor der er mistanke om autisme eller en autismespektrumsforstyrrelse. Den kan laves af en psykolog eller læge, der er uddannet her i.

Observation:

Jeg kommer kun i meget sjældne tilfælde ud og observere barnet i skolen. Jeg bruger interview med forældrene, barnet og lærerne samt observation i klinikken i stedet.

Wechsler Intelligence Scale for Children – Wechslerskala (WPPSI, WISC eller WAIS) 

Bruges til vurdering af intellektuelle evner hos børn og unge i alderen 6:0-16:11 år. Det er en psykologisk undersøgelse, som undersøger barnet/den unges begavelse.

Den kan laves ved PPR eller en privat psykolog.

bottom of page