Udredning:

Jeg tilbyder primært udredning og behandling af børn og unge i alderen 6-17 år, specielt på mistanke om følgende diagnoser:

 

- Angst

- ADHD

- OCD

- Depression

- Autisme

 

 

Et udredningsforløb kan indeholde flere af følgende elementer:

 • Førstegangskonsultation

 • En eller flere udredningssamtaler

 • Lægeundersøgelse, blodprøver og hjertekardiogram

 • Semistruktureret interview*

 • Spørgeskemaer*

 • Beskrivelse af barnet/den unge fra skolen

 • Beskrivelse af barnet/den unge fra PPR (PPV) og evt. andre.

 • Psykologisk undersøgelse/ADOS*

 • Observation*

 • Tilbagemelding

 • Netværksmøde efter vurdering*

Barnet eller den unge er hovedpersonen og forventes at deltage sammen med forældrene i både udredningen og behandlingen.

Første samtale er ca 90 min og de efterfølgende samtaler er generelt om 45-50 min.

Vi lægger en plan i slutningen af den første samtale for udredningen.

Udredningen afsluttes med en tilbagemelding til jer som familie, hvor jeg beskriver hvad jeg har hørt jer fortælle, resultater af undersøgelser, spøgeskemaer mv., konklusion og en plan for det videre forløb.

 

Det kan være nødvendigt med en psykologisk undersøgelse i udredningen af nogle tilstande, specielt ved mistanke om ADHD, ADD og autisme spektrum forstyrrelser eller begavelsesmæssige vanskeligheder.

Den psykologiske undersøgelse kan laves i et samarbejde med PPR (hvis PPR og skolen er enige i at den skal laves) eller en privat psykolog. 

Behandling:

Behandlingen kan starte efter udredningen, det kan være psykoedukation, terapi og/eller medicin.

 

Psykoedukation:

Det er formidling af viden om vanskeligheder og/eller diagnoser. Dette for at øge forståelsen for barnets/den unges reaktioner, adfærd og følelser ud fra konklusionen på udredningen. 

Terapi:

Jeg arbejder primært ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang, da det er min erfaring at det har den bedste effekt og det er den terapeutiske retning, som sundhedsstyrelsen anbefaler. Jeg bruger metakognitiv terapi, når dette vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Terapi og psykoedukation er individuelt, jeg tilbyder ikke gruppebehandling.

Medicin:

Medicin kan være hjælpsomt og et godt supplement til forståelse, pædagogisk indsats og terapi. Den medicinske behandling skal ikke stå alene.

Sundhedsstyrelsen har bestemt at visse patientgrupper og tilstande ikke er egnede til behandling i speciallægepraksis, hvorfor der kan samarbejdes med sygehusene. Dette naturligvis kun efter drøftelse med patienten og familien.

 

Jeg underviser, holder foredrag og laver faglig sparring

 • Foredrag om de enkelte diagnoser, udredning og behandling.
   

 • Undervisning om børne- og ungdomspsykiatri eller relaterede emner.

 • Faglig sparring og vejledning tilbydes til institutioner, skoler og private i forhold til børn og unge med vanskeligheder.
   

 • Samarbejde med kommuner både PPR, børn og familie samt handicapafdelingerne.

 * Semistrukturede interviews:

  - K-SADS er et semistruktureret diagnostisk interview udarbejdet til vurdering af aktuelle eller tidligere episoder af psykopatologi hos børn og voksne, dvs. et interview der kommer omkring mange forskellige tilstande. Der er både screeningsinterview og supplement indenfor for bestemte diagnoser.

  - ADI-R er et semistruktureret interview til vurdering af adfærd relateret til autisme og det autistiske spektrum. Det indeholder spørgsmål vedrørende barnets tidlige udvikling, kommunikation, sociale interaktion og stereotype mønstre i adfærd og interesser, adfærdsdomæner, som indgår i beskrivelsen af de gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

  - CYBOCS: Denne skala er udviklet med henblik på vurdering af sværhedsgrad af obsessive og kompulsive symptomer hos børn og unge i alderen 6 til 17 år.

  - DIVA: Der spørges udelukkende ind til de kernesymptomer på ADHD.

  - ACE: Det er et semistruktureret interview hvor der spørges ind til ADHD-kernesymptomer

  - PSE er et semistruktureret interview til evaluering af symptomer relateret til forskellige mentale tilstande fx depression, angst psykose mv. 

 * ADOS: Det er en semistruktureret, standardiseret observation af kommunikation, social interaktion, leg og kreativ brug af materialer i tilfælde, hvor der er mistanke om autisme eller en autismespektrumsforstyrrelse. Den kan laves af en psykolog eller læge, der er uddannet her i.

 * Wechsler Intelligence Scale for Children – Wechslerskala til vurdering af intellektuelle evner hos børn og unge i alderen 6:0-16:11 år. Det er en psykologisk undersøgelse, som undersøger barnet/den unges begavelse. Den kan laves ved PPR eller en privat psykolog.

 * Observation: Jeg kommer kun i meget sjældne tilfælde ud og observere barnet i skolen. Jeg bruger interview med forældrene, barnet og lærerne samt observation i klinikken.

 * Spørgeskemaer:

  - ADHD-RS har til formål at bedømme opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet, impulsivitet og adfærdsforstyrrelser hos børn i alderen 6–16 år. 

  - ASRS v1.1 symptomchecklisten som en hjælp til at screene for ADHD hos voksne patienter

  - RCADS består af 47 items og måler generaliseret angst, socialfobi, separationsangst, panik angst, OCD og depression

  - CEFI er en anerkendt og omfattende test, der hurtigt og præcist kortlægger styrker og svagheder i de eksekutive funktioner hos børn og unge.

  - SRS-2 er en revideret udgave af SRS og velegnet til at vurdere afvigelser i børn og voksnes sociale kompetencer, som de kommer til udtryk i deres naturlige omgivelser og i samspillet med andre.

  - MFQ spørgeskema til barn/ung og forældre om humør og følelser.

 * Netværksmøder: Hvis udredningen har en konklusion hvor det vil hjælpe barnet/den unge at fx PPR og skole, kender til konklusionen, så laves der en skriftlig tilbagemelding til jer og PPR. Jeg anbefaler at I holder et møde med skole og PPR for at drøfte hvordan jeres barn bedst hjælpes ud fra den skriftlige tilbagemelding. 

Der vil være mulighed for telefonkontakt med PPR og skole, ligesom deltagelse i netværksmøder hvor det giver mening. Der hvor det giver god mening at jeg deltager i et netværksmøde, så prioriteres dette.

Solnedgang i skoven